Aby sme zaistili čo najlepší možný zážitok z návštevy našej webovej stránky, používame súbory cookie.
Vyjadrite svoj názor! corner

Všeobecné podmienky

voice
speak
expression
opinion

Všeobecné podmienky

Webové sídlo sa prevádzkuje v súlade s právnymi predpismi EÚ. Jeho používanie je upravené týmito Všeobecnými podmienkami. Použitím tohto webového sídla potvrdzujete, že ste si prečítali Všeobecné podmienky a súhlasíte s nimi. Všeobecné podmienky je možné kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vydavateľa (Poslaneckého klubu EĽS) upraviť a vydavateľ nie je zodpovedný za zneužitie tejto služby. 

ČLÁNOK 1 – VYMEDZENIE POJMOV 

Na účely výkladu Všeobecných podmienok používania platformy sa pojmy v jednotnom a množnom čísle vymedzujú takto: 

  • Prispievateľ: je každá osoba, ktorá si vytvorila „účet“, prostredníctvom ktorého sa pripája s použitím prísne osobného a dôverného používateľského mena a hesla. Takto prihlásená osoba vstupuje na platformu s cieľom uverejniť nápad, podporiť alebo komentovať nápad už uverejnený na platforme alebo zaregistrovať a oznámiť udalosť. 
  • Príspevok: je nápad napísaný prispievateľom alebo komentár k nápadu. 
  • Platforma Poslaneckého klubu EĽS s názvom Budúcnosť Európy: je online platforma prístupná pre všetkých, na ktorej sa zhromažďujú nápady prispievateľov a vydavateľa. 
  • Obsah: je akýkoľvek obsah, ktorý uverejnil prispievateľ na platforme, a najmä každý nápad alebo komentár k nápadu. 
  • Účet: je osobný priestor prispievateľa na tomto webovom sídle, ktorý mu umožňuje pristupovať k špecifickému obsahu a prispievať k vytváraniu obsahu platformy. 
  • Platforma: označuje dematerializovaný nástroj, ktorý je dostupný pre všetkých prostredníctvom internetu a ktorý umožňuje používateľom prispievať prostredníctvom ich účtu. 
  • Návštevník: označuje akúkoľvek osobu, ktorá má prístup k platforme alebo túto platformu využíva bez otvorenia účtu.  
ČLÁNOK 2 – ÚČEL 

Účelom Všeobecných podmienok používania je vymedziť podmienky a požiadavky týkajúce sa používania platformy navrhnutej vydavateľom a dostupnej pre všetkých.   

Prispievatelia majú možnosť podieľať sa na tvorbe platformy týmito spôsobmi:  

  • Príklad 1: Uviesť svoje stanovisko k nápadom uverejneným na platforme, podporiť ich alebo okomentovať. 
  • Príklad 2: Podeliť sa o svoj návrh na obohatenie celého projektu vlastnými skúsenosťami a nápadmi. 
ČLÁNOK 3 – ROZSAH UPLATŇOVANIA  

Všeobecné podmienky používania platformy sa bez obmedzenia alebo výhrady vzťahujú na všetky služby ponúkané na platforme. 

Podmienky nadobúdajú platnosť ich uverejnením na webovom sídle a zostávajú v platnosti, kým ich vydavateľ čiastočne alebo úplne neupraví.

ČLÁNOK 4 – MODEROVANIE OBSAHU  

Prispievatelia sú povinní dbať na to, aby ich obsah nebol v rozpore s právami a slobodami iných osôb a bol v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Na uverejňovanie nápadov prispievateľov sa vzťahuje moderovanie a priori zo strany vydavateľa a vydavateľ si vyhradzuje právo neuverejniť nápad, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi a nariadeniami, so Všeobecnými podmienkami alebo s Chartou konferencie.

Na uverejňovanie komentárov prispievateľov sa vzťahuje moderovanie a posteriori zo strany vydavateľa a vydavateľ si vyhradzuje právo skryť komentáre, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi a nariadeniami, so Všeobecnými podmienkami alebo s Chartou konferencie

Vydavateľ vyzýva prispievateľov a návštevníkov, aby ho upozornili na obsah, ktorý je v rozpore so zásadami a hodnotami uvedenými vyššie a v Charte konferencie, a to e-mailom na adresu futureofeurope@eppgroup.eu.

ČLÁNOK 5 – OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI VYDAVATEĽA  

Informácie uvedené na tomto webovom sídle sú podľa možnosti presné a webové sídlo sa pravidelne aktualizuje. Môžu však obsahovať nepresnosti, vypustenia alebo nedostatky. Ak si všimnete nedostatok, chybu alebo možnú nefunkčnosť, upozornite na ne e-mailom na adrese futureofeurope@eppgroup.eu. Problém čo najpresnejšie opíšte (stránka spôsobujúca problémy, aktivovaná akcia, druh použitého počítača a prehliadača...).   

Používateľ sťahuje všetok obsah na vlastné riziko a svoju vlastnú výlučnú zodpovednosť. Vydavateľ teda nezodpovedá za žiadne poškodenie počítača používateľa ani za stratu jeho údajov v dôsledku sťahovania.  

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za hypertextové odkazy na iné internetové zdroje uvedené v rámci tohto webového sídla.  

ČLÁNOK 6 – PRÁVO NA PRÍSTUP A DÔVERNOSŤ

Prečítajte si presné Zásady ochrany osobných údajov na webovom sídle.