Używamy plików cookies aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzania naszej strony,
Podziel się swoją opinią! corner

Zasady i warunki korzystania z platformy

voice
speak
expression
opinion

Zasady i warunki korzystania z platformy

Ta witryna internetowa jest prowadzona zgodnie z przepisami UE. Korzystanie z niej podlega niniejszym warunkom ogólnym. Korzystając z witryny, odwiedzający oświadcza, że przeczytał i zaakceptował te warunki. Warunki mogą zostać zmienione w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia przez wydawcę (Grupa EPL), który nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe korzystanie z usługi.

ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE

Na potrzeby interpretacji niniejszych ogólnych warunków korzystania z platformy przyjmuje się następujące definicje poniższych terminów, użytych w liczbie pojedynczej lub mnogiej:

  • Użytkownik: oznacza każdą osobę, która utworzyła „konto”, za pomocą którego loguje się przy użyciu ściśle poufnego i osobistego loginu i hasła, i która podejmuje działanie na platformie w celu opublikowania pomysłu, poparcia lub skomentowania pomysłu już opublikowanego na platformie, lub zarejestrowania i zrelacjonowania wydarzenia.
  • Wkład: oznacza każdy pomysł opublikowany przez użytkownika lub komentarz do pomysłu.
  • Platforma Konferencji w sprawie przyszłości Europy Grupy EPL: oznacza ogólnodostępną platformę internetową gromadzącą pomysły użytkowników i wydawcy.
  • Treści: oznaczają wszelkie treści opublikowane przez użytkownika na platformie, w szczególności wszelkie pomysły lub komentarze do pomysłów.
  • Konto: oznacza osobistą przestrzeń użytkownika w witrynie, zapewniającą mu dostęp do określonych treści i możliwość ich tworzenia na platformie.
  • Platforma: oznacza ogólnodostępne, wirtualne narzędzie internetowe, za pomocą którego użytkownicy mogą prezentować swój wkład poprzez swoje „konto”.
  • Odwiedzający: oznacza każdą osobę mającą dostęp do platformy lub korzystającą z niej bez otwierania „konta”.
ARTYKUŁ 2 – CEL

Celem niniejszych ogólnych warunków korzystania z platformy jest określenie warunków korzystania z ogólnodostępnej platformy uczestnictwa zaproponowanej przez wydawcę.

Użytkownicy mogą wziąć udział poprzez następujące formy:

  • Przykład 1: Przekazując opinie na temat pomysłów już opublikowanych na platformie poprzez poparcie ich lub pozostawienie komentarza.
  • Przykład 2: Przedstawiając swoje propozycje w celu wzbogacenia projektu doświadczeniami i pomysłami.
ARTYKUŁ 3 – ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze warunki użytkowania platformy mają zastosowanie bez ograniczeń i zastrzeżeń do wszystkich usług oferowanych na platformie.

Warunki korzystania z platformy stają się skuteczne z chwilą publikacji w witrynie i obowiązują do czasu ich częściowej lub całkowitej zmiany przez wydawcę.

ARTYKUŁ 4 – MODEROWANIE TREŚCI

Obowiązkiem użytkowników jest zapewnienie, aby prezentowane przez nich treści nie naruszały praw i wolności innych osób oraz były zgodne z obowiązującymi uregulowaniami. 

Publikacja pomysłów przedstawianych przez użytkowników podlega moderacji a priori przez wydawcę, który zastrzega sobie prawo do nieopublikowania pomysłu niezgodnego z przepisami prawa, niniejszymi warunkami korzystania z platformy lub Kartą Konferencji.

Publikacja komentarzy przedstawianych przez użytkowników podlega moderacji a posteriori przez wydawcę, który zastrzega sobie prawo do ukrycia komentarzy niezgodnych z przepisami prawa, niniejszymi warunkami korzystania z platformy lub Kartą Konferencji.

Użytkownicy i odwiedzający mogą zgłaszać wydawcy wszelkie treści, które są sprzeczne z zasadami i wartościami wskazanymi powyżej i ujętymi w Karcie Konferencji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres futureofeurope@eppgroup.eu.

ARTYKUŁ 5 – OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYDAWCY

Informacje zawarte w witrynie są tak dokładne, jak to możliwe. Witryna jest okresowo aktualizowana, lecz dostępne na niej treści mogą zawierać nieścisłości, pominięcia lub luki informacyjne. W przypadku odnotowania luki informacyjnej, błędu lub potencjalnej nieprawidłowości prosimy o zgłoszenie tego faktu  poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres futureofeurope@eppgroup.eu wraz z możliwie jak najdokładniejszym opisem problemu (strony, na której występuje problem, podjętego działania, rodzaju komputera i używanej przeglądarki itp.).

Pobieranie treści odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika i na jego ryzyko. W związku z powyższym wydawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody w komputerze użytkownika lub utratę danych spowodowaną pobraniem treści.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za linki do innych zasobów internetowych zamieszczone w witrynie.

ARTYKUŁ 6 – PRAWO DOSTĘPU I ZACHOWANIE POUFNOŚCI

Proszę zapoznać się ze szczegółową polityką prywatności witryny.