Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε cookies.
Πείτε τη γνώμη σας corner

Όροι και προϋποθέσεις

voice
speak
expression
opinion

Όροι και προϋποθέσεις

Ο παρών ιστότοπος λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους αυτούς. Οι όροι μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση από τον εκδότη (Ομάδα        ΕΛΚ), ο οποίος δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε κακή χρήση της υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για την ερμηνεία των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης της πλατφόρμας, οι όροι που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια, στον πληθυντικό ή στον ενικό, ορίζονται ως εξής: 

  • Συνεισφέρων: κάθε πρόσωπο που έχει δημιουργήσει «λογαριασμό» με τον οποίο συνδέεται χρησιμοποιώντας έναν αυστηρά προσωπικό και εμπιστευτικό κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης και το οποίο παρεμβαίνει στην πλατφόρμα είτε για να δημοσιεύσει μια ιδέα, είτε για να εγκρίνει ή να σχολιάσει μια ιδέα που δημοσιεύεται στην πλατφόρμα, είτε για να καταγράψει και να επισημάνει κάποια εκδήλωση. 
  • Συνεισφορά: κάθε ιδέα που συντάσσεται από κάποιον συνεισφέροντα ή ο σχολιασμός μιας ιδέας. 
  • Πλατφόρμα της Ομάδας του ΕΛΚ για το Μέλλον της Ευρώπης: η διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία όλοι έχουν πρόσβαση και η οποία συγκεντρώνει τις ιδέες των συνεισφερόντων και του εκδότη. 
  • Περιεχόμενο: κάθε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από συνεισφέροντα στην πλατφόρμα, και ιδίως κάθε ιδέα ή σχολιασμός μιας ιδέας. 
  • Λογαριασμός: ο προσωπικός χώρος ενός συνεισφέροντος στον παρόντα ιστότοπο, ο οποίος του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και να συμβάλλει στη δημιουργία περιεχομένου στην πλατφόρμα. 
  • Πλατφόρμα: το εικονικό εργαλείο, στο οποίο όλοι έχουν πρόσβαση διαδικτυακά και μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να συνεισφέρουν μέσω του «λογαριασμού» τους. 
  • Επισκέπτης: κάθε πρόσωπο που έχει πρόσβαση και/ή χρησιμοποιεί την πλατφόρμα χωρίς να έχει ανοίξει «λογαριασμό».
ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης είναι να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας που προτείνει ο εκδότης και στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι.  

Οι συνεισφέροντες καλούνται να συμμετάσχουν με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Παράδειγμα 1: Διατυπώνοντας τη γνώμη τους σχετικά με ιδέες που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην πλατφόρμα, στηρίζοντάς τες ή σχολιάζοντάς τες. 
  • Παράδειγμα 2: Κοινοποιώντας την πρότασή τους για τον εμπλουτισμό ολόκληρου του εγχειρήματος με την εμπειρία και τις ιδέες τους. 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας ισχύουν, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στην πλατφόρμα. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο και παραμένουν σε ισχύ έως ότου τροποποιηθούν εν μέρει ή πλήρως από τον εκδότη.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Αποτελεί ευθύνη των συνεισφερόντων να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενό τους δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Η δημοσίευση ιδεών που παρέχει ο συνεισφέρων υπόκειται σε εκ των προτέρων έλεγχο από τον εκδότη, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει μια ιδέα που δεν συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή τον Χάρτη της Διάσκεψης.

Η δημοσίευση των παρατηρήσεων που παρέχονται από τον συνεισφέροντα υπόκειται σε εκ των υστέρων έλεγχο από τον εκδότη, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να αποκρύπτει παρατηρήσεις που δεν συμμορφώνονται με νόμους και κανονισμούς, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή τον Χάρτη της Διάσκεψης

Ο συνεισφέρων και ο επισκέπτης καλούνται να αναφέρουν στον εκδότη τυχόν περιεχόμενο που αντιβαίνει στις αρχές και τις αξίες που αναφέρονται ανωτέρω και στον Χάρτη της Διάσκεψης, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση futureofeurope@eppgroup.eu:

ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες και ο ιστότοπος επικαιροποιείται περιοδικά, αλλά μπορεί να περιέχει ανακρίβειες, παραλείψεις ή κενά. Εάν παρατηρήσετε κενό, σφάλμα ή κάτι το οποίο φαίνεται να αποτελεί δυσλειτουργία, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση futureofeurope@eppgroup.eu περιγράφοντας το πρόβλημα όσο το δυνατόν ακριβέστερα (σελίδα που προκαλεί το πρόβλημα, ενέργεια που προκαλεί το πρόβλημα, τύπος χρησιμοποιούμενου υπολογιστή και φυλλομετρητή ...).  

Κάθε περιεχόμενο που τηλεφορτώνεται γίνεται με κίνδυνο του ίδιου του χρήστη και υπό την αποκλειστική ευθύνη του. Κατά συνέπεια, ο εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία στον υπολογιστή του χρήστη ή για τυχόν απώλεια δεδομένων λόγω τηλεφόρτωσης.

Ο εκδότης δεν φέρει ευθύνη για τους συνδέσμους υπερκειμένου που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος δικτυακού τόπου και που οδηγούν σε άλλες πηγές του διαδικτύου.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ανατρέξτε στην ειδική πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας για τον ιστότοπο.