Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo pieredzi, apmeklējot mūsu vietni, mēs izmantojam sīkdatnes.
Izsaki savu viedokli! corner

Ieteikumi

Mēs iestājamies par 21. gadsimtam atbilstošu sociālo tirgus ekonomiku

  • Mēs vēlamies radīt kvalitatīvas darbvietas, jo īpaši jauniešiem. Mēs nevaram pieļaut zudušu paaudzi, kas ir piedzīvojusi divas ekonomikas krīzes pēc kārtas. Tādēļ mēs plānojam vēl vairāk nostiprināt vienoto tirgu, jo īpaši pakalpojumu brīvas aprites jomā, lai paātrinātu banku savienības un kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšanu.                                                                                                                                                                   
  • Mēs vēlamies, lai Eiropa nodrošinātu ekonomisko labklājību un veicinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Lai to panāktu, mums ir jāīsteno tālredzīga ekonomiskās un monetārās savienības reforma: mums ir jāveicina turpmāka ekonomiskā konverģence starp dalībvalstīm un efektīvāk jāsaskaņo fiskālā politika, vienlaikus apsverot iespējas, kā panākt turpmāku progresu virzībā uz Eiropas Monetāro fondu.

  • Mēs vēlamies nodrošināt jauniešiem attīstības iespējas, vienlaikus pienācīgi novērtējot mūsu vecāka gadagājuma cilvēku pieredzi. Lai nodrošinātu auglīgu sadarbību starp paaudzēm, mums ir mums ir jāpanāk, ka jauniešu un vecāka gadagājuma cilvēku intereses tiek ņemtas visos ES tiesību aktu priekšlikumos, vienlaikus turpinot ieguldīt jaunatnes jomā un īstenot apmaiņas programmas un iniciatīvu DiscoverEU/Interrail ceļošanai bez maksas.

  • Mēs iestājamies par Eiropas lauksaimniecības modeli, kura pamatā ir ģimenes. Mums ir jānodrošina, ka lauksaimniecība joprojām ir dinamisku lauku kopienu centrā visā ES un ka lauksaimnieciskā darbība būs pievilcīga arī nākamajām paaudzēm. Mēs prasām vairāk piešķirt tiešos maksājumus tiem, kas patiesi nodarbojas ar lauksaimniecību ģimenes lauku saimniecībās, lai nepieļautu, ka zeme koncentrējas lielu ieguldītāju rokās, kuru vienīgais mērķis ir gūt finansiālu labumu.

  • Mēs vēlamies, lai mūsu uzņēmumi un MVU spētu attīstīties. Lai uzņēmējdarbības vide attīstītos un tiktu radītas jaunas darbvietas un iespējas, mums ir steidzami jāsamazina birokrātiskais slogs uzņēmumiem, ierobežojot birokrātiju, taču vienlaikus nepazeminot noteikumos paredzētās būtiskās prasības.

Komentāri

Reply to the Comment

Vai esat pārliecināts, ka vēlaties dzēst komentāru?'