Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo pieredzi, apmeklējot mūsu vietni, mēs izmantojam sīkdatnes.
Izsaki savu viedokli! corner

Privātums

voice
speak
expression
opinion

Privātums

Svarīga juridiska piezīme

Uz informāciju šajā tīmekļa vietnē attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un noteikumi par personas datu aizsardzību.

Atruna

Eiropas Tautas partijas grupa (ETP grupa) uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par tās ierosmēm un Eiropas Savienības politiku kopumā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šī informācija vienmēr būtu precīza un savlaicīga. Ja vērsīsit mūsu uzmanību uz kļūdām, centīsimies tās labot.
Tomēr grupa neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju šajā tīmekļa vietnē.

Šī informācija:

 • ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas personas vai uzņēmuma īpašajiem apstākļiem;
 • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai atjaunināta;
 • dažkārt satur saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras grupas dienesti nekontrolē un par kurām grupa neuzņemas nekādu atbildību;
 • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja Jums ir nepieciešams konkrēts padoms, vienmēr jākonsultējas ar atbilstīgi kvalificētu speciālistu).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevar garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par oficiāliem uzskatāmi tikai tie Eiropas Savienības tiesību akti, kuri publicēti izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis".

Mūsu mērķis ir mazināt tehnisko kļūmju radītos traucējumus. Tomēr daži dati vai informācija šajā tīmekļa vietnē, iespējams, ir tikusi radīta vai veidota failos vai formātos, kas ir kļūdaini, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai tos neietekmēs citādi. ETP grupa neuzņemas atbildību par problēmām, ko izraisa šīs tīmekļa vietnes lietošana vai jebkuru saistīto vietņu lietošana.

ETP grupa nevar uzņemties atbildību par jebkāda veida tehniska rakstura problēmām, kuras ietekmē vietnes darbību.

ETP grupai ir tiesības mainīt vietnes saturu vai arī bez iepriekšēja brīdinājuma vai kompensācijas uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt piekļuvi vietnei vai kādai tās daļai.

Ne Jūs, ne kāda trešā persona nekādos apstākļos nevar prasīt atbildību no ETP grupas par jebkādām izmaiņām vietnē, tās darbības pārtraukšanu vai apturēšanu vai vietnes likvidēšanu.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot grupas atbildību pretēji jebkurām prasībām, kas ir noteiktas valstu tiesību aktos, nedz arī to atbrīvot no atbildības tajās jomās, kurās jāuzņemas atbildība saskaņā ar tiesību aktiem.

Paziņojums par autortiesībām

© ETP Grupa, 2012-2027

Viss teksts un multivides informācija (skaņa, attēli, programmatūra u. c.), šajā vietnē ir vai nu ETP grupas intelektuālais īpašums vai arī informācija, uz ko grupa ir ieguvusi tiesības vai vienojusies par tās izmantošanu. Tādejādi visi teksti, fotogrāfijas, video, fakti, paziņojumi, logotipi, zīmoli un citi elementi, kuri atrodami vietnē, tiek aizsargāti ar tiesību aktiem par preču zīmēm un/vai autortiesībām un/vai visiem citiem spēkā esošajiem noteikumiem, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesībām.

Satura reproducēšana ir atļauta ar nosacījumu, ka ietver norādi uz informācijas avotu, izņemot gadījumus, kad noteikts citādi.

Saturs, jo īpaši multivides saturs, ir reproducējams tā sākotnējā formā un to nedrīkst rediģēt vai citādi mainīt, vai arī izmantot citiem mērķiem nekā sākotnēji paredzēts. Par jebkādu vietnes vai tās daļu nelikumīgu izmantošanu (pirātisms, viltojumi, u. c.) var būt paredzēta atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Gadījumos, kad vajadzīga iepriekšēja atļauja par tekstuālas un multimediju (skaņa, attēli, programmatūra, u. c.) informācijas pavairošanu vai izmantošanu, ar šādu atļauju atceļ iepriekšminēto vispārīgo atļauju un tajā konkrēti norāda jebkādus lietošanas ierobežojumus.

Personas datu aizsardzība

ETP grupai rūp lietotāju privātums. Tā ir privātuma politika balstīta: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

Šī vispārīgā politika attiecas uz visām ETP grupas tīmekļa vietnēm.

Lai gan Jūs varat pārlūkot vairumu mūsu tīmekļa vietņu, nenorādot par sevi nekādu informāciju, dažkārt personīgā informācija ir vajadzīga, lai sniegtu Jūsu pieprasīto e–pakalpojumu.

Vietnes, kas pieprasa šādu informāciju, izmanto to saskaņā ar iepriekš minētajā regulā noteikto politiku. Turpinājumā Jūs atradīsiet sīkāku informāciju par Jūsu datu izmantošanu šiem pakalpojumiem. Dažos gadījumos papildu informācija par šo tēmu atrodama arī attiecīgajās tīmekļa vietnēs.

Šajā sakarībā:

 • katram e-pakalpojumam ir persona, kas ir atbildīga par personas datu apstrādi, nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus, un nodrošina attiecīgā e-pakalpojuma atbilstību privātuma politikai;
 • katrā iestādē datu aizsardzības inspektors nodrošina to, lai tiktu ievēroti regulas noteikumi, kā arī konsultē par datu apstrādi atbildīgās personas par šo pienākumu veikšanu (skatīt regulas 24. pantu);
 • visas iestādes ir pakļautas neatkarīgai uzraudzības iestādei — Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam (skat. regulas 41.-45. pantu).

Dažādās ETP grupas tīmekļa vietnēs ir saites uz trešo pušu vietnēm. Tā kā tās nav mūsu pārziņā, aicinām Jūs iepazīties ar šo iestāžu privātuma politiku.

Kas ir e-pakalpojums?

E-pakalpojums ETP grupas tīmekļa vietnēs ir internetā pieejams pakalpojums vai informācijas resurss, kura mērķis ir uzlabot saziņu starp pilsoņiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un mūsu Eiropas politisko grupu, no otras puses.

Mēs sniedzam tādus informācijas pakalpojumus, kuri nodrošina iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citām lēmumu pieņemšanā iesaistītām pusēm vienkāršu un efektīvu pieeju informācijai, tādējādi palielinot pārskatāmību un izpratni par grupas politiku un darbību. Šādi pakalpojumi ir, piemēram, iespēja saņemt biļetenus un saglabāt Jūsu svarīgāko kontaktu sarakstu. Lai izmantotu šos pakalpojumus, ir nepieciešams izveidot lietotāja kontu.

Mūsu paziņojums par privātumu attiecas uz šādu informāciju par Jūsu datu izmantošanu:
 • kāda informācija tiek uzkrāta, kādiem nolūkiem un ar kādiem tehniskiem līdzekļiem grupa uzkrāj personas datus. Šos datus turklāt uzkrāj tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrētajam mērķim. Informācija netiks izmantota atkārtoti vai kādā neatbilstošā nolūkā;
 • personas, kurām informācija tiek izpausta. ETP grupa atklāj informāciju trešām personām vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams iepriekš minētā konkrētā (-o) mērķa (-u) izpildei, kā arī vienīgi norādītiem saņēmējiem (vai to grupām). ETP grupa neizpaudīs Jūsu personīgo informāciju tiešās tirdzniecības vajadzībām;
 • kā Jūs varat piekļūt savai informācijai, pārbaudīt tās precizitāti, un, ja vajadzīgs, labot to. Jums kā datu subjektam ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja tam ir svarīgs likumīgs pamats, izņemot gadījumus, ja šie dati ir savākti, lai ievērotu juridiskus pienākumus, ja tie nepieciešami, lai izpildītu līgumu, kura viena līgumslēdzēja puse Jūs esat vai arī, ja tie tiek izmantoti tādā nolūkā, kuram Jūs nepārprotami esat devis savu piekrišanu;
 • Jūsu datu uzglabāšanas termiņš. ETP grupa personas datus uzglabā tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams nolūkam, kuram tie ir savākti vai pēc tam apstrādāti;
 • kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai Jūsu personas dati netiktu negodprātīgi izmantoti vai tiem nevarētu piekļūt neatļauti;
 • ar ko sazināties, ja Jums ir jautājumi vai sūdzības;
 • kādos gadījumos ETP grupa var izmantot Jūsu datus lai ar Jums sazinātos;
 • sīkdatņu izmantošana ETP grupas vietnēs un kā Jūs varat atteikties no šīm sīkdatnēm.
Kādu informāciju mēs ievācam par Jums, kādēļ un kādā veidā?

Kad jūs reģistrējaties, lai iesniegtu un komentētu idejas vai saņemtu informatīvas vēstules, mēs piedāvājam iespēju izveidot kontu mūsu tīmekļa vietnē. Lai to izdarītu, mēs lūdzam Jūs norādīt e-pasta adresi, kurā Jūs vēlaties saņemt paziņojumus un kas darbosies kā Jūsu lietotājvārds. Šī e-pasta adrese tiek saglabāta mūsu biļetenu datubāzē, lai mēs varētu to izmantot ikreiz, kad sūtām Jums paziņojumu. Jums tiks lūgts ievadīt paroli, kura būs šifrēta. Jums būs jānorāda arī savs vārds un uzvārds. Šī informācija parādīsies blakus jūsu idejām un komentāriem, un mēs izmantojam šo informāciju, lai varētu jūs uzrunāt vārdā.

Mēs izmantojam Google Analytics, lai apkopotu mūsu vietnes statistiku, tostarp informāciju par mūsu apmeklētāju izcelsmes valstīm. Mūsu nolūks ir analizēt un uzlabot mūsu tīmekļa vietni un piedāvātos pakalpojumus, tomēr mēs neapkopojam pilnas IP adreses.

Iespējams, mēs izmantosim citu Jūsu sniegto informāciju, lai sniegtu atbildes uz Jūsu nosūtītajiem jautājumiem vai nu pa tālruni, vai pa e-pastu.

Kam mēs izpaužam Jūsu informāciju?

ETP grupa izpaudīs informāciju trešajām personām tikai tad, ja tā būs nepieciešama iepriekš minēto(-ā) mērķu(-a) īstenošanai un noteiktajiem saņēmējiem (saņēmēju grupām). Grupa neizpaudīs Jūsu personīgo informāciju tiešās tirdzniecības vajadzībām.

Kā Jūs varat piekļūt informācijai par sevi, labot vai rediģēt to?

Jūs varat izdzēst savu profilu jebkurā laikā, izmantojot konta iestatījumos norādīto saiti “izdzēst manu profilu”, un visi jūsu dati, tostarp idejas un komentāri, tiks dzēsti.

Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no mūsu biļetena saņemšanas pakalpojuma, noklikšķinot uz saites „Atteikties” („Unsubscribe”), kas atrodama ikviena biļetena beigās.

Lai izdarītu izmaiņas savos datos vai uzzinātu, kāda informācija par jums ir mūsu rīcībā, varat arī pieteikties savā kontā mūsu tīmekļa vietnē. Ja Jums ir papildu jautājumi, varat sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi futureofeurope@eppgroup.eu.

Cik ilgi uzglabājam Jūsu datus?

Mēs glabājam jūsu datus tikai tik ilgi, kamēr abonējat mūsu pakalpojumus, vai tik ilgi, cik vajadzīgs, lai atbildētu uz jūsu jautājumu, un ne ilgāk kā 3 gadus. Līdzko Jūs atsakāties no mūsu pakalpojumiem, šos datus no mūsu datubāzēm dzēš. Mēs arī iznīcinām datus, ko esat sniedzis, lai saņemtu atbildi uz pieprasījumu.

Kādus drošības pasākumus mēs veicam, lai aizsargātu Jūsu informāciju?

Jūsu dati tiek uzglabāti drošā datubāzē. ETP grupas interneta serverus aizsargā ugunsmūris, un piekļuve datubāzēm iespējama vienīgi ar īpašu lietotājvārdu un paroli.

Kādos gadījumos varam izmantot Jūsu datus lai ar Jums sazinātos?

Mēs izmantosim Jūsu informāciju ik reizi, kad nosūtīsim biļetenu, kuru esat abonējis. Mēs arī izmantosim informāciju, lai atbildētu uz Jūsu nosūtītu pieprasījumu.

Kā izmantojam sīkdatnes?

Kad apmeklējat mūsu vietni vai piesakāties savā kontā, mēs pēc jūsu pieprasījuma izmantojam sīkdatnes (pieteikšanās sīkdatne, kas jums ļauj saglabāt pieteikšanos vietnē līdz divām nedēļām, ja vien neesat izdzēsis sīkdatņu kešatmiņu), lai saglabātu iestatījumus pārlūkprogrammā (sīkdatņu sesijas).

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliels datu apjoms, kurā parasti iekļauts unikāls identifikators un kas no tīmekļa vietnes datora tiek nosūtīts uz Jūsu datora vai mobilā tālruņa (turpmāk — „ierīces”) pārlūkprogrammu un noglabāts Jūsu ierīces atmiņā. Ikviena vietne var nosūtīt savu sīkdatni uz Jūsu ierīces pārlūkprogrammu, ja vien tās iestatījumi to atļauj, taču (lai aizsargātu Jūsu privātumu) Jūsu ierīces pārlūkprogramma ļauj tīmekļa vietnei piekļūt tikai tai sīkdatnei, kuru tā pati nosūtījusi. Tā nevar piekļūt citu vietņu nosūtītam sīkdatnēm. Daudzas tīmekļa vietnes nosūta šādas sīkdatnes lietotāju apmeklējuma laikā, lai sekotu datu plūsmai internetā.

Analytics sīkdaynes: 

_ga (Google Analytics)

Reģistrē unikālu identifikatoru, ko izmanto statistikas nolūkiem par to, kā lietotājs izmanto vietni.

HTTP sīkdatnes veids

Kā mēs apstrādājam to elektronisko pastu, kuru mums esat atsūtījis?

Daudzas ETP vietnes lapas ir aprīkotas ar pogu „Kontakti”. Nospiežot uz tās, Jūs nokļūsit lapā, kurā būs norādīta kontaktiem izmantojama e-pasta adrese. Nospiežot uz šīs adreses, tiks aktivizēta Jūsu ierīces elektroniskā pasta programmatūra un Jūs tiksit aicināti nosūtīt savus komentārus uz speciālo elektroniskā pasta kastīti.

Kad Jūs sūtiet tādu ziņojumu, Jūsu personas dati tiek reģistrēti tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams atbildes nosūtīšanai. Ja par šo speciālo elektroniskā pasta kastīti atbildīgais dienests nevarēs atbildēt uz Jūsu jautājumu, tas pārsūtīs Jūsu ziņojumu citam dienestam.

Ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu elektroniskā pasta un saistīto personas datu apstrādi, lūdzu, uzdodiet tos savā vēstulē.

Ar ko sazināties papildu informācijas saņemšanai?

Sūtiet mums e-pasta vēstuli uz adresi futureofeurope@eppgroup.eu

Izmaiņas ETP grupas privātuma politikā

Šo privātuma politiku nepieciešamības gadījumā var atjaunināt, tāpēc Jūs varētu vēlēties pārbaudīt to ik reizi, kad iesniedzat personisku informāciju ETP grupai. Jaunāko grozījumu datums parādīsies šajā lapā. Ja Jūs nepiekrītat šīm izmaiņām, lūdzu, turpmāk neizmantojiet ETP grupas tīmekļa vietni, lai iesniegtu personisku informāciju ETP grupai. Ja privātuma politikā tiks veiktas būtiskas izmaiņas, mēs informēsim Jūs, ievietojot viegli pamanāmu paziņojumu savā tīmekļa vietnē.

Jaunākie grozījumi izdarīti: 25.05.2021.