Varmistaaksemme parhaan mahdollisen kokemuksen sivuillamme käyntiin, käytämme evästeitä.
Kerro mielipiteesi corner

Tietosuoja

voice
speak
expression
opinion

Tietosuoja

Tärkeä oikeudellinen huomautus

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeusilmoitus ja tietosuojaa koskevia sääntöjä.

Vastuuvapauslauseke

EPP-ryhmän verkkosivusto pyrkii parantamaan yleisön mahdollisuuksia saada tietoja ryhmän aloitteista ja yleisesti Euroopan unionin politiikoista. Tavoitteenamme on pitää tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. Pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet.
EPP-ryhmä ei kuitenkaan voi olla vastuussa tämän sivuston tiedoista.

Nämä tiedot

 • ovat yleisiä eivätkä ole osoitettu erityisesti jonkin luonnollisen henkilön tai yhteisön erityisiin olosuhteisiin
 • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia
 • sisältävät joskus linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole EPP-ryhmän yksiköiden valvonnassa ja joista ryhmä ei vastaa
 • eivät sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (jos tarvitsette erityisiä neuvoja, ottakaa aina yhteyttä pätevään ammattihenkilöön).

Huomatkaa, ettei voida taata sitä, että verkossa suorakäytössä oleva asiakirja vastaa täydellisesti virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistu Euroopan unionin lainsäädäntö on todistusvoimaista.

Tavoitteenamme on minimoida teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat. Jotkin tiedot sivustollamme on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, emmekä voi taata, ettei palvelumme keskeydy tai etteivät kyseiset ongelmat muutoin vaikuttaisi siihen. EPP-ryhmä ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin tehtyjen linkkien käyttämisestä.

EPP-ryhmän ei yleisesti voida katsoa olevan vastuussa minkäänlaisista sivuston latautumiseen liittyvistä, luonteeltaan teknisistä ongelmista.

EPP-ryhmä pidättää itsellään oikeuden muuttaa koko sivustoa tai sen osaa taikka tilapäisesti tai pysyvästi keskeyttää koko sivuston tai sen osan käytön ilman ennakkoilmoitusta tai korvausta.

Käyttäjä tai kolmas osapuoli ei missään olosuhteissa voi katsoa EPP-ryhmän olevan vastuussa sivuston muutoksista, sen käytön keskeytymisestä tai keskeyttämisestä tai sen poistamisesta.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa EPP-ryhmän vastuuta vastoin sovellettavan kansallisen lain vaatimuksia tai poistaa EPP-ryhmän vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei voida poistaa sovellettavan kansallisen lain mukaan.

Tekijänoikeusilmoitus

© EPP-ryhmä, 2012-2027

EPP-ryhmä omistaa kaiken tämän sivuston teksti- ja multimedia-aineiston (ääni-, kuva-, ohjelmisto- ym. aineisto) tekijänoikeudet tai on hankkinut ja/tai neuvotellut itselleen sitä koskevat oikeudet. Sen vuoksi kaikki sivustolla olevat tekstit, valokuvat, videot, tiedot, ilmoitukset, logot, tavaramerkit ja muu aineisto ovat varattuja ja suojattuja tavaramerkki- ja/tai tekijänoikeuslailla ja/tai muilla immateriaalioikeuksiin sovellettavilla voimassa olevilla säännöksillä.

Jollei toisin määrätä, tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Sisältö ja erityisesti multimediasisältö on jäljennettävä alkuperäisessä muodossaan, eikä sitä saa muokata tai muutoin muuttaa muihin kuin alkuperäisiin käyttötarkoituksiin. Koko sivuston tai sen osan laiton käyttö (piratismi, väärentäminen jne.) voi johtaa syytteeseen voimassa olevan lain mukaisesti.

Silloin kun teksti- ja multimedia-aineiston (ääni-, kuva-, ohjelmisto- ym. aineiston) jäljentäminen edellyttää ennakkolupaa, edellä mainittu yleinen lupa jäljentää aineistoa ei ole voimassa, koska ennakkoluvan vaatiminen osoittaa, että aineiston käyttöön liittyy rajoituksia.

Tietosuoja

EPP-ryhmä on sitoutunut turvaamaan käyttäjien yksityisyyden suojan. Tietosuojakäytännön perusteet: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta.

Periaatetta sovelletaan kaikkiin EPP-ryhmän verkkosivustoihin.

Vaikka näitä sivustoja voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, joidenkin e-palvelujen käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista.

Annettuihin henkilötietoihin sovelletaan sivustoilla edellä mainitussa asetuksessa esitettyjä periaatteita. Lisäksi sivustoilla annetaan tietoa henkilötietojen käytöstä jäljempänä mainituissa palveluissa ja myös muuta hyödyllistä tietoa.

Tämä merkitsee seuraavaa:

 • Rekisterinpitäjä selvittää jokaisen e-palvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita.
 • Eri toimielimissä tietosuojasta vastaavat henkilöt varmistavat, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvovat rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa (ks. asetuksen 24 artikla).
 • Kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu (ks. asetuksen 41–45 artikla).

EPP-ryhmän verkkosivustoilta on linkkejä muihin internetsivustoihin. Koska EPP-ryhmä ei valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Mitä tarkoittaa e-palvelu?

EPP-ryhmän verkkosivustojen e-palvelulla tarkoitetaan internetin välityksellä tarjottavaa palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansalaisten ja yritysten sekä eurooppalaisen poliittisen ryhmämme välillä.

Tarjoamme nykyisin tietopalveluja, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut päättäjät saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti. Näin parannetaan EU:n avoimuutta ja ryhmän politiikan ja toiminnan tuntemusta. Näihin sisältyvät uutiskirjepalvelut sekä mahdollisuus tallentaa luettelo yhteyshenkilöistä, mitä varten sinun on luotava itsellesi tili.

Tietosuojaperiaatteissamme annetaan seuraavat tiedot antamiesi tietojesi käytöstä:
 • Mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin. EPP-ryhmä kerää henkilötietoja ainoastaan erikseen määriteltäviin tarkoituksiin. Tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.
 • Kenelle tiedot luovutetaan. EPP-ryhmä ei luovuta tietoja sivullisille, ellei tietojen luovuttaminen erikseen mainittaville vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille ole tarpeen edellä mainittujen erikseen määriteltävien tarkoitusten saavuttamiseksi. Ryhmä ei luovuta hallussaan olevia henkilötietoja suoramarkkinointia varten.
 • Miten tiedot voidaan tarkistaa ja tarvittaessa oikaista. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä pakottavien ja perusteltujen syiden vuoksi, paitsi jos käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai jos tietoja käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksensa.
 • Kuinka kauan tiedot säilytetään. EPP-ryhmä säilyttää tiedot vain niin kauan kuin on tarpeen tietojen keräämisen tarkoituksen täyttämistä tai jatkokäsittelyä varten.
 • Minkälaisia turvatoimenpiteitä toteutetaan estämään tietojen väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietojärjestelmiin.
 • Kenelle kysymykset ja valitukset osoitetaan.
 • Milloin EPP-ryhmä voi käyttää tietojasi ottaakseen yhteyttä sinuun.
 • Miten EPP-ryhmän verkkosivustoilla käytetään evästeitä ja miten voit torjua ne.
Mitä tietoja kokoamme sinusta, miksi ja miten?

Kun rekisteröidyt ideoiden tai ideoita koskevien kommenttien lähettämistä tai uutiskirjeemme vastaanottamista varten, tarjoamme sinulle mahdollisuuden luoda käyttäjätili sivustollemme. Tätä varten pyydämme sinua antamaan sähköpostiosoitteen, johon haluat saada ilmoitukset ja joka toimii käyttäjätunnuksenasi. Tämä sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjetietokantaamme, jotta voimme käyttää sitä aina lähettäessämme sinulle ilmoituksia. Sinua pyydetään syöttämään salasana, joka salataan. Sinua pyydetään myös ilmoittamaan etu- ja sukunimesi. Nämä tiedot näytetään ideoidesi ja kommenttiesi vieressä, ja käytämme näitä tietoja, jotta voimme puhutella sinua nimelläsi.

Käytämme Google Analytics -työkalua kootaksemme tilastotietoa sivustollamme, muun muassa tietoa siitä, mistä maista kävijämme tulevat. Tarkoitus on analysoida ja parantaa verkkosivustoamme ja tarjoamiamme palveluita. Emme kuitenkaan kerää kokonaisia IP-osoitteita.

Saatamme myös käyttää antamiasi tietoja vastataksemme meille lähettämiisi kysymyksiin joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Kenelle luovutamme tietojasi?

EPP-ryhmä luovuttaa tietoja sivullisille vain, jos se on välttämätöntä edellä määritellyissä tarkoituksissa, ja mainituille vastaanottajille (vastaanottajaryhmille). Ryhmä ei julkista henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin.

Miten voit tarkistaa tietosi ja oikaista tai muuttaa niitä?

Voit poistaa profiilisi milloin tahansa klikkaamalla ”Poista profiilini” -linkkiä käyttäjätilisi asetuksissa, jolloin kaikki tietosi ja myös ideasi ja kommenttisi poistetaan.

Voit peruuttaa uutiskirjeet milloin tahansa napsauttamalla uutiskirjeen alalaidassa olevaa peruutuslinkkiä.

Voit myös muokata tietojasi tai saada tietää, mitä tietoja meillä on sinusta, kirjautumalla sisään käyttäjätilillesi sivustollamme. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä osoitteeseen futureofeurope@eppgroup.eu.

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin olet rekisteröityneenä palveluihimme tai niin kauan kuin meiltä kestää vastata kysymykseesi, mutta kuitenkin enintään kolme vuotta. Kun peruutat tilauksen, tiedot poistetaan tietokannoistamme. Poistamme pyynnöstäsi myös kyselyyn vastaamiseksi annetut tiedot.

Minkälaisia turvatoimenpiteitä toteutamme tietojen suojaamiseksi?

Tietoja säilytetään suojatussa tietokannassa. EPP-ryhmän internetpalvelimet on suojattu palomuurilla, ja tietokantoihin tarvitaan erillinen käyttäjätunnus ja salasana.

Milloin voimme käyttää tietoja ottaaksemme yhteyttä sinuun?

Käytämme tietoja aina, kun lähetämme sinulle tilaamasi uutiskirjeen. Käytämme tietoja myös vastataksemme kyselyihisi.

Miten käytämme evästeitä?

Käytämme pyytäessäsi evästeitä selainasetustesi säilyttämiseksi (istuntokohtaiset evästeet) sivustollamme vierailun tai käyttäjätilillesi kirjautumisen (sisäänkirjautumiseväste, joka pitää sinut kirjautuneena sisään sivustolle enintään kaksi viikkoa, jos et tyhjennä evästeiden välimuistia) yhteydessä.

Mikä on eväste?

Eväste on pieni määrä dataa, johon sisältyy usein yksilöivä tunniste. Tunniste lähetetään verkkosivuston tietokoneelta sinun tietokoneesi tai matkapuhelimesi (jäljempänä "laite") selaimeen ja tallennetaan laitteen kiintolevylle. Kukin verkkosivusto voi lähettää selaimeesi oman evästeen, jos selaimen asetukset sallivat sen. Selaimesi kuitenkin (yksityisyytesi suojelemiseksi) sallii verkkosivustolle pääsyn vain niihin evästeisiin, jotka se on jo lähettänyt sinulle, ei muiden verkkosivustojen lähettämiin evästeisiin. Monet verkkosivustot tekevät näin aina käyttäjän käydessä sivustolla voidakseen seurata verkkoliikennettä.

Evästeiden erittely: 

_ga (Google Analytics)

Rekisteröi yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla luodaan tilastotietoja siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa.

HTTP-evästetyyppi

Miten käsittelemme lähettämiäsi sähköposteja?

Joillakin EPP-ryhmän verkkosivustoilla on Yhteystiedot-linkki, josta pääset sivulle, jolla on yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Jos napsautat sähköpostiosoitetta, sähköpostiohjelmasi avautuu ja voit lähettää kommenttisi tiettyyn palveluosoitteeseen.

Kun lähetät kyseisen viestin, henkilötiedoistasi käytetään vain vastaamiseen tarvittavat tiedot. Jos palveluosoitteesta ei pystytä vastaamaan kysymykseesi, sähköpostisi lähetetään edelleen toiseen yksikköön.

Jos sinulla on kysymyksiä sähköpostisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit liittää ne viestiisi.

Keneltä saa lisätietoja?

Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta futureofeurope@eppgroup.eu

Muutokset EPP-ryhmän tietosuojaperiaatteisiin

Näitä tietosuojaperiaatteita voidaan päivittää aika ajoin, joten sinun on hyvä tutustua niihin aina, kun lähetät henkilötietoja EPP-ryhmälle. Tällä sivulla ilmoitetaan viimeisimmät muutokset. Jos et hyväksy muutoksia, älä enää käytä EPP-ryhmän verkkosivustoja henkilötietojesi lähettämiseen ryhmälle. Jos tietosuojaperiaatteet muuttuvat olennaisesti, ilmoitamme siitä näkyvästi verkkosivustolla.

Viimeisin päivitys: 25.05.2021