Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε cookies.
Πείτε τη γνώμη σας corner

Απόρρητο πληροφοριών

voice
speak
expression
opinion

Απόρρητο πληροφοριών

Σημαντική νομική σημείωση

Οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αποποίηση ευθύνης

Η παρούσα ιστοσελίδα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ επιδιώκει να προωθήσει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της ομάδας και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Σε περίπτωση που εντοπιστούν σφάλματα, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε.
Ωστόσο, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες:

 • γενικού χαρακτήρα μόνο και οι οποίες δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων
 • όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες
 • ορισμένες εκ των οποίων συνδέονται με εξωτερικούς ιστότοπους μη ελεγχόμενους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ και για τους οποίους η ομάδα δεν φέρει καμία ευθύνη
 • οι οποίες περιέχουν μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται εγγύηση για την πιστή αναπαραγωγή των επίσημα θεσπισθέντων κειμένων στα κείμενα που διατίθενται ηλεκτρονικά. Μόνο η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται αυθεντική.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλοκές λόγω τεχνικών σφαλμάτων. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης της ιστοσελίδας ή των συνδεόμενων με αυτήν εξωτερικών ιστοτόπων.

Γενικότερα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη για οποιοδήποτε πρόβλημα τεχνικής φύσεως που επηρεάζουν τη μετάδοση της ιστοσελίδας.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής χωρίς προειδοποίηση ή αντιστάθμιση.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη από τους χρήστες ή από τρίτο μέρος για οποιαδήποτε αλλαγή, διακοπή, παύση ή αφαίρεση της ιστοσελίδας.

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της ευθύνης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις που ορίζει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ή στον αποκλεισμό της ευθύνης για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

Ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας

© Ομάδα EPP, 2012-2027

Όλα τα κείμενα και τα πολυμέσα (ήχοι, εικόνες, λογισμικό κλπ.) στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ ή δεδομένα για τα οποία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ έχει αποκτήσει δικαιώματα και/ή έχει διαπραγματευτεί τα δικαιώματα αυτά. Ως εκ τούτου, όλα τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα δεδομένα, οι ανακοινώσεις, τα λογότυπα, οι επωνυμίες και άλλα στοιχεία που αναπαράγονται στην ιστοσελίδα διαφυλάσσονται και προστατεύονται από το δίκαιο των σημάτων και/ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή όλες τις άλλες ισχύουσες διατάξεις που θα ίσχυαν για την πνευματική ιδιοκτησία.

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον επισημαίνεται η πηγή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ιδίως το περιεχόμενο πολυμέσων, πρέπει να αναπαράγεται στην αυθεντική μορφή του και δεν πρέπει να υπόκειται σε επεξεργασία ή να τροποποιείται κατά οποιοδήποτε τρόπο για χρήση για σκοπούς άλλους από αυτούς προορίζεται εξαρχής. Κάθε παράνομη χρήση της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής (πειρατεία, πλαστογραφία κλπ.) μπορεί να προκαλέσει άσκηση δίωξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ δεσμεύεται να προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητο των χρηστών της ιστοσελίδας του. Η πολιτική απορρήτου βασίζεται στα εξής: Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.

Η εν λόγω γενική πολιτική καλύπτει το σύνολο των ιστοσελίδων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ.

Ενώ μπορείτε να πλοηγηθείτε στις περισσότερες από αυτές τις ιστοσελίδες χωρίς να παράσχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί να τα συμπληρώσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που επιθυμείτε.

Οι ιστοσελίδες που απαιτούν τέτοιου είδους πληροφορίες τις επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που ορίζεται στον προαναφερθέντα κανονισμό. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τις υπηρεσίες αυτές παρατίθενται στη συνέχεια, καθώς και ορισμένες επιπλέον πληροφορίες για τις ίδιες τις ιστοσελίδες.

Προς αυτόν τον σκοπό:

 • για κάθε συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας καθορίζει τους στόχους και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
 • σε κάθε θεσμικό όργανο, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διασφαλίζει ότι τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού και παρέχει καθοδήγηση στους υπεύθυνους επεξεργασίας σχετικά με την τήρηση των καθηκόντων τους (βλ. άρθρο 24 του κανονισμού)
 • για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή (βλ. άρθρα 41-45 του κανονισμού).

Το σύνολο των ιστοσελίδων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων μερών. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους, σας παροτρύνουμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές τους όσον αφορά την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου.

Τι είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες;

Ηλεκτρονική υπηρεσία στις ιστοσελίδες της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ είναι μια υπηρεσία ή ένα μέσο που διατίθεται στο διαδίκτυο προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφενός, και, αφετέρου, της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ.

Επί του παρόντος, προσφέρουμε υπηρεσίες ενημέρωσης οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες και λοιπούς φορείς λήψης αποφάσεων εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη διαφάνεια και την κατανόηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνεται η αποστολή ενημερωτικού δελτίου και η επιλογή αποθήκευσης λίστας των αγαπημένων επαφών, για τις οποίες απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού.

Η δήλωση για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου της ιστοσελίδας μας καλύπτει τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας:
 • Ποιες πληροφορίες συλλέγονται, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα. Η κοινοβουλευτική ομάδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά στο βαθμό που απαιτείται για να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό δεν συνάδει με τον εν λόγω στόχο.
 • Σε ποιους γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που σας αφορούν. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ θα προβεί στην κοινοποίηση των στοιχείων σας σε τρίτα μέρη μόνο εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, καθώς και στους προαναφερθέντες παραλήπτες. Η κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.
 • Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν, να επαληθεύσετε την αξιοπιστία τους και, αν χρειαστεί, να τις διορθώσετε. Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προβάλλοντας νόμιμους σοβαρούς λόγους, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, ή αν η συλλογή τους είναι αναγκαία για την εκτέλεση συμβάσεως της οποίας είστε μέρος, ή αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για κάποιον σκοπό για τον οποίον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας κατά τρόπο ανεπίδεκτο παρερμηνείας
 • Για πόσο διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής τους ή της περαιτέρω επεξεργασίας τους
 • Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προφύλαξη των πληροφοριών που σας αφορούν έναντι ενδεχομένης παράνομης χρήσης τους ή μη εγκεκριμένης πρόσβασης σε αυτές
 • Σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που έχετε απορίες ή επιθυμείτε να καταγγείλετε κάτι
 • Πότε ενδέχεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας για να έλθει σε επαφή μαζί σας
 • Η χρήση των cookies στην ιστοσελίδα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ και πώς μπορείτε να απορρίψετε τα cookies.
Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς, πώς και γιατί;

Όταν εγγραφείτε για να υποβάλετε ιδέες, να σχολιάσετε ιδέες ή να λάβετε τα ενημερωτικά δελτία μας, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό στον ιστότοπό μας. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό, σας ζητούμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στην οποία επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε τις ειδοποιήσεις και την οποία θα χρησιμοποιείτε ως όνομα χρήστη. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του συστήματος ενημέρωσης και τη χρησιμοποιούμε κάθε φορά που σας στέλνουμε κάποια ειδοποίηση. Θα σας ζητηθεί να δώσετε έναν κωδικό, ο οποίος θα κρυπτογραφηθεί. Θα σας ζητηθεί επίσης να εισαγάγετε το όνομα και το επώνυμό σας. Οι πληροφορίες αυτές θα εμφανίζονται δίπλα στις ιδέες και τα σχόλιά σας, και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές ώστε να μπορούμε να απευθυνόμαστε σε σας ονομαστικά.

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν την ιστοσελίδα μας καθώς και πληροφοριών σχετικά τη χώρα προέλευσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία είναι για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Ωστόσο, δεν συλλέγουμε ολοκληρωμένες διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που έχετε παράσχει για να απαντήσουμε σε ερωτήματα που μας έχετε απευθύνει, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε ποιους κοινοποιούμε τα στοιχεία σας;

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ θα προβεί στην κοινοποίηση των στοιχείων σας σε τρίτα μέρη μόνο εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, καθώς και στους προαναφερθέντες παραλήπτες. Η κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν και να τις διορθώσετε ή να τις επεξεργαστείτε;

Μπορείτε να διαγράψετε το προφίλ σας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «Διαγράψτε το προφίλ μου» στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, και τότε όλα τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων ιδεών και σχολίων, θα διαγραφούν.

Μπορείτε να διαγραφείτε από την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Unsubscribe) στο κάτω μέρος των ενημερωτικών δελτίων.

Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας ή για να μάθετε ποιες πληροφορίες διαθέτουμε, μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση futureofeurope@eppgroup.eu.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είστε συνδρομητής στις υπηρεσίες μας ή για όσο διάστημα χρειάζεται για να απαντηθούν τα ερωτήματά σας, και για μέγιστο διάστημα 3 ετών. Εάν ακυρώσετε την εγγραφή σας, τα στοιχεία σας θα διαγραφούν από τις βάσεις δεδομένων μας. Θα διαγραφούν επίσης τα δεδομένα που στάλθηκαν για απάντηση ερωτήματος, εφόσον μας ζητηθεί.

Τι μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για τη διασφάλιση των πληροφοριών που σας αφορούν;

Τα δεδομένα σας διατηρούνται σε ασφαλή βάση δεδομένων. Οι διακομιστές διαδικτύου της Ομάδας του ΕΛΚ προστατεύονται από δίκτυο προστασίας και η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων προστατεύεται με συγκεκριμένο κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Πότε ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να έλθουμε σε επαφή μαζί σας

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για την αποστολή τα ενημερωτικών δελτίων στα οποία έχετε εγγραφεί. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα που μας απευθύνετε.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Θα χρησιμοποιούμε cookies για τη διατήρηση των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας (συνεδρίες cookie) κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ή κατά τη σύνδεσή σας με τον λογαριασμό σας (cookie σύνδεσης, διατήρηση της σύνδεσής σας στον δικτυακό τόπο έως 2 εβδομάδες, εκτός εάν διαγράψετε την κρυφή μνήμη των cookies), εφόσον μας το ζητήσετε.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία συχνά περιέχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που αποστέλλεται στο λογισμικό πλοήγησης (εφεξής «browser») του υπολογιστή σας ή του κινητού σας τηλεφώνου (εφεξής «συσκευή») από υπολογιστή της ιστοσελίδας και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας. Κάθε ιστοσελίδα μπορεί να στέλνει cookies στoν browser της συσκευής σας εφόσον το επιτρέπουν οι προτιμήσεις του browser σας, αλλά (για να προστατεύεται το απόρρητο των πληροφοριών σας) ο browser επιτρέπει στις ιστοσελίδες να έχουν πρόσβαση μόνο στα cookies που σας έχουν ήδη στείλει και όχι στα cookies που σας έχουν σταλεί από άλλες ιστοσελίδες. Πολλές ιστοσελίδες ενεργούν κατ' αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που ο χρήστης τις επισκέπτεται, προκειμένου να παρακολουθούν τη ροή των ηλεκτρονικών επισκέψεων.

Analytics cookies: 

_ga (Google Analytics)

Καταχωρίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή στατιστικών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Τύπος Cookie HTTP

Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας στέλνετε;

Ορισμένες ιστοσελίδες της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ προσφέρουν την επιλογή «Επικοινωνία», η οποία σας μεταφέρει σε σελίδα όπου αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας. Επιλέγοντας αυτήν την ηλεκτρονική διεύθυνση, ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και καλείστε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, συλλέγονται μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για να σας σταλεί απάντηση. Αν ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής θυρίδας δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματά σας, προωθεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλη υπηρεσία.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των ηλεκτρονικών σας μηνυμάτων και των προσωπικών σας στοιχείων, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας.

Πού πρέπει να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: futureofeurope@eppgroup.eu

Αλλαγές στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ

Η πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μπορεί να ενημερώνεται κατά διαστήματα, επομένως, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτήν κάθε φορά που αποστέλλετε προσωπικά σας στοιχεία στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ. Η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης αναγράφεται σε αυτή τη σελίδα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές αυτές, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση των ιστοσελίδων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ για την αποστολή προσωπικών δεδομένων στην ομάδα του ΕΛΚ. Εάν πραγματοποιήσουμε ουσιώδεις αλλαγές στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε αναρτώντας εμφανή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας.

Τελευταία ενημέρωση: 25.05.2021