Używamy plików cookies aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzania naszej strony,
Podziel się swoją opinią! corner

Ochrona prywatności

voice
speak
expression
opinion

Ochrona prywatności

Ważne informacje prawne

Informacje na tej stronie podlegają klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności, zawierają informacje o prawach autorskich i przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Grupa PPE prowadzi niniejszą stronę, aby ułatwić ogółowi społeczeństwa dostęp do informacji na temat jej inicjatyw i polityki Unii Europejskiej w ogóle. Dążymy do tego, by informacje te były aktualne i dokładne. Jeżeli zostaniemy powiadomieni o jakichkolwiek błędach, postaramy się je poprawić.
Grupa nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za materiały znajdujące się na tej stronie.

Informacje te:

 • mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnej sytuacji jakichkolwiek osób ani podmiotów;
 • mogą nie być wyczerpujące, kompletne, dokładne czy aktualne;
 • niekiedy odsyłają do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi służby grupy nie mają kontroli i za które grupa nie ponosi odpowiedzialności;
 • nie stanowią porady zawodowej ani prawnej (w celu uzyskania konkretnej porady, proszę skorzystać z pomocy wykwalifikowanego specjalisty).

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że dokument dostępny online nie musi być całkowicie tożsamy z oficjalnie przyjętym tekstem. Za autentyczne uznać można jedynie ustawodawstwo Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zależy nam, by zakłócenia spowodowane błędami technicznymi występowały jak najrzadziej. Jednak niektóre dane lub informacje na naszej stronie mogły zostać stworzone lub udostępnione w plikach lub formatach, które nie są pozbawione błędów. Tym samym nie możemy zagwarantować, że dostęp do naszej strony nie zostanie zakłócony lub w inny sposób utrudniony. Grupa PPE nie ponosi odpowiedzialności za tego typu problemy występujące w wyniku korzystania z tej strony lub którejkolwiek z połączonych z nią stron zewnętrznych.

Zasadniczo grupa PPE nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy natury technicznej, które wpływają na transmisję danych ze strony.

Grupa PPE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, tymczasowego lub stałego zablokowania całej lub części strony bez wcześniejszego powiadomienia lub odszkodowania.

Grupa PPE w żadnym przypadku nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności przez Państwa lub osobę trzecią za wprowadzanie jakichkolwiek zmian, zablokowanie, zawieszenie lub usunięcie strony.

Niniejsza klauzula nie służy ograniczeniu odpowiedzialności grupy w odniesieniu do wymogów przewidzianych w obowiązującym prawie krajowym ani wyłączeniu jej odpowiedzialności za kwestie niepodlegające wyłączeniu na mocy tego prawa.

Informacje o prawach autorskich

© Grupa PPE, 2012-2027

Wszystkie informacje tekstowe i multimedialne (dźwięki, obrazy, oprogramowanie itd.) zawarte na tej stronie stanowią własność intelektualną grupy PPE lub są przedmiotem praw nabytych lub wynegocjowanych przez grupę. W związku z tym wszystkie teksty, zdjęcia, filmy video, fakty, informacje, loga, marki i inne elementy powielane na tej stronie są zastrzeżone i podlegają ochronie zgodnie z prawem dotyczącym znaków towarowych i/lub prawem autorskim i/lub wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do własności intelektualnej.

O ile nie zastrzeżono inaczej, kopiowanie jest dopuszczone pod warunkiem podania źródła.

Treści, w szczególności multimedialne, muszą być odtwarzane w ich oryginalnej formie i nie mogą być edytowane lub zmieniane w inny sposób ani wykorzystywane dla celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie przeznaczone. Niezgodne z prawem wykorzystanie całości lub części strony (piractwo, podrabianie itd.) może być przedmiotem postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadkach gdy kopiowanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięk, obrazy, oprogramowanie itd.) wymaga uprzedniej zgody, taka zgoda uchyla powyższe ogólne zezwolenie i wyraźnie wskazuje wszelkie ograniczenia wykorzystania.

Ochrona danych osobowych

Grupa PPE ściśle przestrzega zasad ochrony prywatności użytkowników. Polityka prywatności opiera się na: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.

Polityka ogólna obejmuje wszystkie strony internetowe grupy PPE.

Większość z naszych stron może być przeglądana bez podawania danych użytkownika, lecz w niektórych sytuacjach wymagane jest podanie danych osobowych, aby żądana e-usługa mogła być zrealizowana.

Strony internetowe, które wymagają podania takich informacji przetwarzają je zgodnie z polityką określoną w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Więcej informacji na temat wykorzystywania Państwa danych osobowych w zakresie tych usług znajdą Państwo poniżej, a w niektórych przypadkach dodatkowe informacje dostępne są na stronach internetowych.

W tym zakresie:

 • Dla każdej konkretnej e-usługi administrator określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia zgodność konkretnej e-usługi z polityką prywatności;
 • W każdej instytucji inspektor ochrony danych zapewnia stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom w kwestii wypełniania ich obowiązków (patrz art. 24 rozporządzenia);
 • We wszystkich instytucjach Europejski Inspektor Ochrony Danych działa jako niezależny organ kontrolny (patrz art. 41-45 rozporządzenia).

Na stronach internetowych grupy PPE zamieszczane są linki do stron osób trzecich. W związku z tym, że portale te nie podlegają naszej kontroli, zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich polityką prywatności.

Na czym polega e-usługa?

E-usługa na stronach internetowych grupy PPE jest usługą lub środkiem udostępnianym w internecie w celu poprawy komunikacji między obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony, a naszą europejską grupą polityczną z drugiej strony.

Obecnie oferujemy usługi informacyjne, które zapewniają obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom, organom administracyjnym i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, zwiększając w ten sposób przejrzystość i zrozumienie polityki i działalności grupy. Obejmują one usługi newslettera i możliwość zachowania listy ulubionych kontaktów (pod warunkiem założenia konta).

Nasze oświadczenie o polityce ochrony prywatności obejmuje następujące informacje na temat wykorzystywania danych:
 • Rodzaj gromadzonych informacji, cel gromadzonych informacji i środki techniczne, za pomocą których grupa gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji konkretnego celu. Informacje te nie będą ponownie wykorzystywane do innych celów;
 • Ujawnianie Państwa danych. Grupa PPE ujawnia informacje osobom trzecim wyłącznie w przypadku gdy wymaga tego realizacja celów określonych powyżej i wyłącznie wymienionym odbiorcom (ich grupom). Grupa nie ujawni Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Sposób, w jaki mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych, sprawdzić ich poprawność i, jeżeli to konieczne, poprawić je. Jako podmiot danych, mają Państwo również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z prawnie uzasadnionych powodów, z wyjątkiem przypadku gdy gromadzenie tych danych jest prawnie wymagane lub niezbędne dla wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub gdy dane będą wykorzystane do celów, na które wyrazili Państwo jednoznaczną zgodę.
 • Czas przechowywania Państwa danych. Grupa PPE przechowuje dane wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone, lub do ich dalszego przetworzenia;
 • Rodzaj środków bezpieczeństwa podjętych w celu zabezpieczenia Państwa danych przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem;
 • Dane kontaktowe osób w przypadku ewentualnych pytań lub skarg;
 • Sytuacje, w których grupa PPE może użyć Państwa danych do nawiązania z Państwem kontaktu.
 • Używanie ciasteczek na stronie internetowej grupy PPE i sposób odrzucenia tych ciasteczek.
Jakie dane użytkowników gromadzimy, w jakim celu i w jaki sposób?

Użytkownik, dołączając do platformy, aby przedstawiać swoje pomysły, komentować pomysły innych użytkowników lub otrzymywać biuletyny informacyjne, uzyskuje możliwość otwarcia konta. W tym celu prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej, pod który użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia i który będzie służył jako login. Adres ten jest przechowywany w bazie danych newslettera, abyśmy mogli korzystać z niego każdorazowo przy wysyłaniu powiadomienia. Użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła, które będzie zakodowane. Wymagane będzie również podanie imienia i nazwiska. Dane te będą wyświetlane obok publikowanych pomysłów i komentarzy, a administrator witryny będzie wykorzystywać je, aby móc zwracać się do użytkownika po imieniu.

Do zbierania danych statystycznych dotyczących naszej strony internetowej, w tym informacji o krajach, z których pochodzą użytkownicy, wykorzystujemy aplikację Google Analytics. Ma to na celu badanie i udoskonalanie naszych stron internetowych oraz oferowanych usług. Nie gromadzimy pełnych adresów IP.

Informacje podane przez użytkownika mogą być wykorzystane również w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Komu ujawniamy dane użytkowników?

Ujawnienie danych przez grupę PPE osobom trzecim i wspomnianym (grupy) odbiorcom może nastąpić jedynie w przypadku konieczności realizacji powyższych celów. Grupa nie ujawni danych osobowych użytkowników do celów marketingu bezpośredniego.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do swoich danych i poprawić je lub edytować?

Użytkownik może w każdej chwili usunąć swój profil za pomocą linku „usuń mój profil” w ustawieniach konta. Wówczas usunięte zostaną również wszystkie dane, w tym pomysły i komentarze użytkownika.

Mogą Państwo zrezygnować z usług naszego newslettera w dowolnej chwili, klikając na link 'anuluj subskrypcję’ znajdujący się na dole każdego newslettera.

Aby zmienić dane lub dowiedzieć się, jakie informacje są przechowywane, użytkownik może również zalogować się na swoje konto w witrynie. W razie jakichkolwiek dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem: futureofeurope@eppgroup.eu.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane są przechowywane tylko tak długo, jak długo użytkownik jest zapisany do usług lub tak długo, jak jest to potrzebne, aby udzielić odpowiedzi na zapytanie użytkownika, lecz nie dłużej niż przez 3 lata. W momencie anulowania subskrypcji dane zostaną usunięte z naszych baz danych. Na Państwa życzenie usuwamy również dane wprowadzane przy udzielaniu odpowiedzi na zapytanie.

Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy w celu zabezpieczenia Państwa danych?

Państwa dane przechowywane są w bezpiecznej bazie danych. Serwery internetowe Grupy EPL są chronione przez zaporę sieciową Firewall, a bazy danych zabezpieczone określonym loginem i hasłem.

Kiedy grupa PPE może użyć Państwa danych do nawiązania z Państwem kontaktu?

Państwa dane będą używane przy każdorazowej wysyłce subskrybowanego newslettera, a także w celu udzielania Państwu odpowiedzi na kierowane do nas zapytania.

W jaki sposób korzystamy z ciasteczek?

Witryna za zgodą użytkownika korzysta z plików cookie w celu zachowania osobistych ustawień w przeglądarce (sesje cookie) podczas odwiedzania witryny lub podczas logowania się do konta (pliki cookie logowania utrzymujące użytkownika zalogowanym na stronie do 2 tygodni, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik wyczyści pamięć plików cookie).

Co to jest ciasteczko?

Ciasteczko to niewielka ilość danych, która często zawiera unikalny identyfikator wysyłany do przeglądarki Państwa komputera lub telefonu komórkowego (zwanych tu „urządzeniem”) z komputera sieciowego i przechowywany na dysku twardym urządzenia. Każda witryna może wysłać własne ciasteczko do Państwa przeglądarki, jeśli określone przez Państwa preferencje przeglądarki na to pozwalają, ale (w celu ochrony prywatności) Państwa przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp tylko do ciasteczek już wcześniej przez nią wysłanych, nie do ciasteczek wysłanych przez inne strony internetowe. System ten jest stosowany przez wiele stron internetowych przy każdej wizycie użytkownika, w celu śledzenia strumienia ruchu online.

Analityczne pliki cookie: 

_ga (Google Analytics)

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania statystyk dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

HTTP cookie

Jak postępujemy z wiadomościami e-mail, które Państwo do nas wysyłają?

Niektóre strony internetowe na stronach grupy PPE posiadają opcję „Kontakt", dzięki której przejdą Państwo do strony z adresem e-mail. Kliknięcie na adres e-mail automatycznie uruchomi oprogramowanie poczty elektronicznej na Państwa komputerze i otrzymają Państwo zaproszenie do wysyłania swoich uwag do specjalnej skrzynki mailowej.

Przy wysyłaniu takiej wiadomości Państwa dane osobowe gromadzone są wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielania odpowiedzi. Jeżeli zespół administratorów danej skrzynki pocztowej nie jest w stanie odpowiedzieć na Państwa pytanie, Państwa e-mail zostanie przesłany do innego serwisu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania wiadomości e-mail i odnośnych danych osobowych prosimy o zawarcie ich w Państwa wiadomości.

Z kim mam się skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji?

Proszę wysłać wiadomość e-mail na adres: futureofeurope@eppgroup.eu

Zmiany polityki ochrony prywatności stosowanej przez grupę PPE

Polityka ochrony prywatności może być okresowo aktualizowana, dlatego warto ją sprawdzać przy każdym podawaniu danych osobowych grupie PPE. Data ostatniej aktualizacji tej polityki będzie wskazana na stronie. Jeśli nie zgadzają się Państwo z tymi zmianami prosimy o zaprzestanie korzystania ze stron internetowych grupy PPE w celu podawania grupie danych osobowych. O istotnych zmianach w polityce ochrony prywatności poinformujemy Państwa, umieszczając na stronie internetowej widoczne zawiadomienie.

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2021 r.