Meie veebisaidi külastamisel parima võimaliku kogemuse saamiseks kasutame küpsiseid.
Räägi kaasa! corner

Privaatsus

voice
speak
expression
opinion

Privaatsus

Oluline õigusalane teave

Sellel veebisaidil esitatud teabe kohta kehtivad vastutuse välistamise klausel, autoriõiguse klausel ja isikuandmete kaitse nõuded.

Vastutuse välistamine

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsioon tahab oma veebisaidi kaudu avalikkusele paremini kättesaadavaks teha teabe fraktsiooni algatuste kohta ja Euroopa Liidu poliitika kohta üldiselt. Meie eesmärk on pakkuda värsket ja täpset teavet. Kui meie tähelepanu juhitakse vigadele, püüame need parandada.
Fraktsioon ei võta aga endale mingit vastutust sellel veebisaidil esitatud teabe eest.

See teave

 • on üksnes üldist laadi ega ole mõeldud ühegi konkreetse isiku või üksuse konkreetse olukorra käsitlemiseks;
 • ei pruugi olla terviklik, lõplik, täpne ega ajakohane;
 • võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mille üle fraktsiooni talitustel puudub kontroll ning mille eest fraktsioon ei võta endale mingit vastutust;
 • ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid (konkreetse nõu saamiseks peaksite alati pöörduma vastava kvalifikatsiooniga asjatundjate poole).

Samuti tuleks meeles pidada, et pole võimalik tagada, et veebisaidil avaldatud dokument langeks täpselt kokku ametlikult vastuvõetud tekstiga. Autentseks loetakse ainult Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Euroopa Liidu õigusakte.

Meie eesmärk on vähendada tehnilistest vigadest tulenevaid häireid. Osa meie veebisaidil leiduvast teabest võib aga olla loodud või struktureeritud failidena või formaatides, mis ei ole veatud, ning seetõttu ei saa välistada nendest probleemidest tulenevaid katkestusi või muid mõjutusi. ERP fraktsioon ei võta endale mingit vastutust käesoleva veebisaidi või sellel lingitud teiste veebisaitide kasutamisel tekkivate probleemide eest.

Üldiselt ei saa ERP fraktsioon vastutada igasuguste veebisaidi levikut mõjutavate tehniliste probleemide eest.

ERP fraktsioon jätab endale õiguse kogu veebisaiti või mõnda selle osa muuta või selle edastamine ajutiselt või püsivalt katkestada.

Teie ega keegi kolmas isik ei saa mingil juhul pidada ERP fraktsiooni vastutavaks veebisaidi muutmise, katkestamise, peatamise või kõrvaldamise eest.

Käesoleva klausli eesmärk ei ole piirata fraktsiooni vastutust viisil, mis on vastuolus kehtivates riiklikes õigusaktides sätestatud nõuetega, ega välistada fraktsiooni vastutust juhtudel, kui seda ei saa nende õigusaktide alusel välistada.

Autoriõiguse märge

© ERP fraktsioon, 2012-2027

Selle veebisaidi kogu tekst ja multimeediateave (heli, pilt, tarkvara jne) on kas ERP fraktsiooni intellektuaalomand või on tegemist teabega, mille kasutamise õigused ERP fraktsioon on omandanud või läbirääkimiste tulemusena saanud. Seega on kõik sellel veebisaidil avaldatud tekstid, fotod, videod, faktimaterjal, märkused, logod, kaubamärgid ja muud elemendid kindlustatud ja kaitstud kaubamärgiõiguse ja/või autoriõiguse ja/või teiste kehtivate õigusnormidega, mis puudutavad intellektuaalomandit.

Kui ei ole märgitud teisiti, on teabe taasesitamine lubatud juhul, kui viidatakse selle teabe allikale.

Teabe sisu, eriti multimeediateabe sisu tohib taasesitada selle originaalkujul ning seda ei tohi redigeerida ega muul viisil muuta, et seda kasutada muul otstarbel kui selleks, milleks see on algselt mõeldud. Käesoleva veebisaidi või selle osade ebaseadusliku kasutamise (piraatlus, võltsimine jne) eest võib süüdlase vastavalt kehtivatele õigusnormidele vastutusele võtta.

Kui tekstilise või multimeediateabe (heli, pildi, tarkvara jne) taasesitamiseks või kasutamiseks on vajalik eelnev luba, tühistatakse selle loaga ülalmainitud üldine luba ja määratakse täpselt kindlaks kõik kasutuspiirangud.

Isikuandmete kaitse

ERP fraktsioon kohustub kaitsma kasutaja privaatsust. Selle privaatsuspoliitika põhineb: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

Need üldpõhimõtted kehtivad ka ERP fraktsiooni veebisaitide paketi kohta.

Kuigi enamikku neist veebisaitidest on võimalik vaadata, ilma et vaataja annaks mingit teavet enda kohta, tuleb isikuandmeid esitada, kui soovite kasutada teatavaid e-teenuseid.

Nendel veebisaitide puhul, kus sellist teavet nõutakse, järgitakse eespool nimetud määruses sätestatud nõudeid. Täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise kohta saate siit ja mõnel juhul lisaks ka asjaomaselt veebisaidilt.

Sellega seoses on oluline märkida järgmist:

 • Iga konkreetse e-teenuse puhul määrab vastutav töötleja kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab selle e-teenuse vastavuse privaatsuspoliitika nõuetele.
 • Igas ELi institutsioonis tagab andmekaitseametnik ülalnimetatud määruse sätete järgimise ja nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel. (vt määruse artiklit 24).
 • Kõikide ELi institutsioonide sõltumatu järelevalveorganina tegutseb Euroopa andmekaitseinspektor (vt määruse artikleid 41–45).

ERP fraktsiooni veebisaitide pakett sisaldab linke teistele veebisaitidele. Kuna fraktsioonil puudub nende saitide üle kontroll, soovitame Teil nende privaatsuspoliitikaga eraldi tutvuda.

Mis on e-teenus?

ERP fraktsiooni veebisaidil pakutav e-teenus on interneti kaudu kättesaadav teenus või vahend, millega püütakse parandada kodanike ja ettevõtjate ning ERP fraktsiooni kui Euroopa Parlamendi ühe fraktsiooni vahelist sidet.

Praegu võimaldame oma teenustega kodanikele, massiteabevahenditele, ettevõtjatele, ametivõimudele ja teistele poliitikakujundajatele lihtsa ja hästi toimiva juurdepääsu teabele ning püüame sellega suurendada ERP fraktsiooni poliitika ja tegevuse läbipaistvust ja mõistetavust. Teenuste hulka kuulub infolehe edastamine ja võimalus talletada tähtsaimad kontaktid, milleks selle teenuse kasutajal tuleb luua oma konto.

Meie privaatsuspoliitika küsimused seoses Teie isikuandmete kasutamisega on järgmised:
 • Missugust informatsiooni kogutakse, mis eesmärgil ja milliste tehniliste vahenditega? Fraktsioon kogub isiku kohta käivat teavet üksnes selles ulatuses, mis on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks. Seda teavet ei kasutata muul eesmärgil.
 • Kellele see teave edastatakse? ERP fraktsioon avaldab teabe kolmandatele isikutele ainult juhul, kui see on vajalik kindlaksmääratud eesmärgi (eesmärkide) täitmiseks, ja ainult nimetatud vastuvõtjatele (vastuvõtjate kategooriatele). Fraktsioon ei edasta Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil.
 • Kuidas Teie saate enda kohta käiva teabega tutvuda, selle õigsust kontrollida ja vajaduse korral selles parandusi teha? Teil kui andmesubjektil on õigus esitada õigustatud ja mõjuvatel põhjustel vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kogutakse juriidiliste kohustuste täitmiseks või kui see on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles Teie olete osaline, või kui neid kasutatakse eesmärgil, milleks Teie olete andnud ühetähendusliku nõusoleku.
 • Kui kaua Teie andmeid säilitatakse? ERP fraktsioon säilitab andmeid vaid nii kaua, kui on täidetud eesmärk, milleks andmeid koguti, või kuni on täidetud andmete edasise töötlemise eesmärk.
 • Milliste turvameetmetega kaitstakse Teie andmeid võimaliku väärkasutuse või loata kasutamise eest?
 • Kellele võite saata oma päringud ja kaebused?
 • Millal tohib ERP fraktsioon kasutada Teie andmeid, et Teiega ühendust võtta?
 • Kuidas kasutatakse nn küpsiseid (cookies) ERP fraktsiooni veebisaidil ja kuidas Teie saate nendest keelduda?
Millist teavet me Teie kohta kogume ning miks ja kuidas?

Kui soovite esitada või kommenteerida mõtteid või saada meie uudiskirja, pakume teile võimalust luua meie veebisaidil konto. Et seda teha, palume Teil anda meiliaadress, millele soovite teateid saada ja mis toimib Teie kasutajanimena. See meiliaadress salvestatakse meie infolehe andmebaasis, nii et saame seda kasutada iga kord, kui Teile teate saadame. Teil palutakse sisestada salasõna, mis krüpteeritakse. Teil palutakse sisestada oma ees- ja perekonnanimi. See teave kuvatakse teie mõtete ja kommentaaride kõrval ning me kasutame seda teavet, et saaksime teie poole pöörduda nimeliselt.

Oma veebisaidi kohta statistiliste andmete kogumiseks kasutame Google Analyticsit ning muu hulgas kogume teavet selle kohta, millistest riikidest on meie veebisaidi külastajad. Me kogume seda teavet, et analüüsida ja parandada oma veebilehte ning pakutavaid teenuseid Me ei kogu aga täielikke IP-aadresse.

Võime Teie andmeid kasutada ka Teie telefonitsi või e-posti teel saadetud päringutele vastamisel.

Kellele me Teie kohta käivat teavet avaldame?

ERP fraktsioon avaldab teavet kolmandatele isikutele ainult juhul, kui see on vajalik kindlaksmääratud eesmärgi (eesmärkide) täitmiseks, ja ainult nimetatud vastuvõtjatele (vastuvõtjate kategooriatele). Fraktsioon ei kasuta Teie isikuandmeid otseturustuse eesmärkidel.

Kuidas Te saate oma andmetega tutvuda ning neid parandada või muuta?

Võite oma profiili igal ajal kustutada, kasutades konto seadetes linki „Kustuta minu profiil“, ning kõik teie andmed, sealhulgas mõtted ja kommentaarid, kustutatakse.

Te võite meie infolehe teenusest igal ajal loobuda, kui klikite tellimuse tühistamise lingile, mis asub iga infolehe lõpus.

Oma andmete muutmiseks või teada saamiseks, milline teave meie valduses on, võite ka meie veebisaidil oma kontole sisse logida. Kui Teil on veel küsimusi, võite meiega ühendust võtta aadressil futureofeurope@eppgroup.eu.

Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Säilitame teie andmeid ainult seni, kuni olete tellinud meie teenused või kuni oleme teie päringule vastanud, kuid mitte kauem kui kolm aastat. Kui tühistate oma tellimuse, siis Teie andmed kustutakse meie andmebaasidest. Teie palvel kõrvaldame ka andmed, mis olid esitatud seoses päringule vastamisega.

Milliseid turvameetmeid me kasutame, et Teie andmeid kaitsta?

Teie andmeid säilitatakse turvalises andmebaasis. PPE fraktsiooni internetiserverid on kaitstud tulemüüriga ning andmebaasid on kindlustatud eraldi kasutajanime ja salasõnaga.

Millal tohime kasutada Teie andmeid, et Teiega ühendust võtta?

Kasutame Teie andmeid iga kord, kui saadame Teile infolehe, mille tellija Te olete. Kasutame Teie andmeid ka Teie päringutele vastamisel.

Kuidas me kasutame nn küpsiseid?

Kasutame küpsiseid, et säilitada teie seaded veebilehitsejas (seansiküpsised) meie veebisaidi külastamisel või kontole sisse logimisel (sisselogimise küpsistega hoiame teid veebisaidil sisselogituna kuni kaks nädalat, välja arvatud juhul, kui kustutate vahemällu salvestamise), kui te seda taotlete.

Mis asi on küpsis?

Küpsis on väike, sageli kordumatu identifikaatoriga andmekogum, mis saadetakse veebisaidi arvutilt Teie arvuti või mobiiltelefoni (edaspidi „seade”) brauserisse ja mis salvestatakse Teie seadme kõvakettale. Iga veebisait võib Teie brauserisse saata oma küpsise, kui Teie brauseri eelistused seda lubavad, Teie brauser lubab aga (Teie privaatsuse kaitseks) konkreetsel veebisaidil kasutada vaid neid küpsiseid, mille see veebisait ise on Teile juba saatnud, ega luba kasutada teiste veebisaitide saadetud küpsiseid. Selliselt toimivad paljud veebisaidid iga saidi kasutaja iga külaskäigu puhul, et võrguliiklust jälgida.

Analüütilised küpsised: 

_ga (Google Analytics)

Registreerib kordumatu tunnuse, mida kasutatakse statistika koostamiseks selle kohta, kuidas kasutaja saiti kasutab.

HTTP küpsise tüüp

Mida me teeme meile saadetud e-posti sõnumitega?

Mõnel ERP fraktsiooni veebisaidi leheküljel on kontaktinupp („Contact”), millel klikkides jõuate leheküljele, kus on kontaktmeiliaadress. Kui klikite sellel aadressil, avaneb Teie elektronposti tarkvara ja võite saata oma sõnumi meie spetsiaalsesse elektronpostkasti.

Kui saadate sellise sõnumi, kogutakse Teie isikuandmeid vaid niisuguses ulatuses, mis on vajalik Teile vastamiseks. Juhul kui elektronpostkasti haldavad inimesed ei ole pädevad Teie küsimusele vastama, edastatakse Teie sõnum mõnele teisele talitusele.

Kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas Teie sõnumit ja sellega seotud isikuandmeid töödeldakse, lisage palun need küsimused oma sõnumile.

Kellega võtta ühendust täiendava teabe saamiseks?

Saatke meile sõnum aadressil futureofeurope@eppgroup.eu

ERP fraktsiooni privaatsuspoliitika muutmine

Privaatsuspoliitikat võidakse ajakohastada ning seetõttu soovitame Teil iga kord sellekohase teabega tutvuda, enne kui oma isikuandmeid ERP fraktsioonile saadate. Käesoleval leheküljel on alati näha kuupäev, millal viimased muudatused tehti. Kui Te tehtud muudatustega ei nõustu, siis palun ärge enam kasutage ERP fraktsiooni veebisaiti selleks, et oma isikuandmeid ERP fraktsioonile saata. Kui privaatsuspoliitikas tehakse suuri muudatusi, teavitame Teid sellest oma veebisaidil nähtaval kohal.

Viimati ajakohastatud: 25.05.2021