Siekdami užtikrinti geriausią įmanomą patirtį mūsų svetainės lankytojams, naudojame slapukus.
Išsakykite savo nuomonę! corner

Pasiūlymai

Mes pasisakome už demokratiškesnę Europą

  • Norime, kad piliečiai turėtų daugiau galių nuspręsdami, kas vadovaus Europai. Europos Parlamento rinkimuose europiečiai turėtų žinoti, už kurį kandidatą jie balsuoja. Tai ne tik padidintų atskaitomybę ir skaidrumą, bet ir užtikrintų aktyvesnį žmonių dalyvavimą. Todėl norime sustiprinti pagrindinio kandidato procesą, kad didžiausiai partijai, sudarančiai daugumą, būtų suteikta teisė skirti Komisijos pirmininką. Be to, kiekvieno pagrindinio kandidato kandidatūra turėtų priklausyti nuo atitinkamų nacionalinių partijų paramos ir nuo Europos partijų paramos, gaunamos demokratinio kandidatų skyrimo proceso metu.

  • Siekiant padidinti visos Komisijos demokratinį teisėtumą, būtų naudinga, jei kiekvienas būsimas Komisijos narys taip pat galėtųužimti svarbią vietą rinkimuose savo valstybėje narėje ir jeikiekvienas Komisijos narys turėtų galimybę būti ir Europos Parlamento nariu. Be to, manome,kad kiekviena Komisija turėtų remtis konkrečiu koalicijos susitarimu, grindžiamu politinėmis gairėmis ir konkrečiais projektais.

  • Norime, kad Europos Parlamentas turėtų visas parlamentines teises. Kaip ir nacionaliniu lygmeniu, Europos Parlamentui turėtų būti suteikta visa teisėkūros iniciatyvos teisė, nepaliekant šios galios tik Europos Komisijai.

  • Norime, kad Europos Parlamentas turėtų visas teises kontroliuoti Europos Komisiją. Europos Parlamentas turėtų turėti galimybę surengti apkaltą pavieniams Komisijos nariams ir konstruktyviai išreikšti nepasitikėjimą.

  • Norime reformuoti rinkimų įstatymą, kad būtų sukurta aktyvi partijų konkurencija, kuri atspindėtų mūsų Sąjungos pobūdį ir užtikrintų, kad kiekvienas Europos rinkėjas turėtų vienodą teisę dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos.

  • Norime sukurti teisiškai privalomą teisinės valstybės mechanizmą, kuris įtvirtintų teisinės valstybės principo apsaugą nuo kasdienių politinių ginčių. Europos Sąjungos Teisingumo Teismui turėtų būti pavesta reguliariai peržiūrėti dabartinę padėtį valstybėse narėse ir turėtų būti suteikti įgaliojimai prireikus taikyti sankcijas, įskaitant finansines sankcijas. Teisinės valstybės klausimais paskutinį žodį visada turėtų tarti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Komentarai

2021-07-28 06:11:10 Airis Jayden

Hi gdinfo

Hi gdinfo

positive
0
positive
0

Reply to the Comment

Ar tikrai norite ištrinti komentarą?'